پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل

کمیسیون های کانون

  رئیس کمیسیون پژوهشی و آموزشی: ناصر یوسفی آذری
  رئیس کمیسیون نظارت و بازرسی: بهمن الفی
رئیس کمیسیون رفاه و درمان: علی سرابیان
رئیس کمیسیون حقوقی و معاضدت قضائی: مهدی حقی
رئیس کمیسیون وحدت رویه : بهمن الفی
  مدیر روابط عمومی و مدیر وب سایت کانون : ایوب خاکپور