پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل

کمیسیون های کانون

کمیسیون آموزش و پژوهش:

 آقای دکتر داود صداقت نیا–رئیس کمیسیون

 اعضای هیات مدیره–عضو کمیسیون

..............................................................................

 کمیسیون نظارت و بازرسی:

 آقای اسلام ندائی–رئیس کمیسیون

 آقای کامبیز بهرامی–عضو کمیسیون

آقای عین اله ذوالفقارنیا–عضو کمیسیون

 ..............................................................................

 کمیته پارلمانی:

 آقای دکتر داود صداقت نیا–رئیس کمیته

 ..............................................................................

 کمیسیون وحدت رویه:

آقای شاپور ابراهیمی–رئیس کمیسیون

 آقای اسلام ندائی–عضو کمیسیون

آقای عبدالرضاستوده–عضو کمیسیون

 ..............................................................................

 نمایندگان کانون درهیات حل اختلاف مالیاتی:

 آقای ایوب خاکپور

آقای محمد نوری

 ..............................................................................

کمیسیون حقوقی :

آقای عبدالرضا ستوده–رئیس کمیسیون

آقای شاپور ابراهیمی–عضو کمیسیون

 آقای بهبود افخمی–عضو کمیسیون

 ..............................................................................

 کمیسیون بیمه و درمان:

 آقای دکتر داود صداقت نیا–رئیس کمیسیون

.............................................................................. 

 کمیسیون رفاهی و ورزشی:

 آقای کامبیز بهرامی–رئیس کمیسیون

آقای طه یوسفی آذری–عضو کمیسیون

 ..............................................................................

مدیر روابط عمومی و وب سایت:

 آقای طه یوسفی آذری–مدیر روابط عمومی

 ..............................................................................

کمیسیون فرهنگی و هنری:

 آقای کامبیز بهرامی–رئیس کمیسیون

 آقای بهبود افخمی–عضو کمیسیون