پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل

مقاله های همکاران

 
دانلود » دفتر بازداشتی و تکالیف دفاتر اسناد رسمی  -   نویسنده : بهمن الفی-سردفتر اسناد رسمی 4اردبیل
دانلود » رد سردفتر -  نویسنده : بهمن الفی-سردفتر اسناد رسمی 4 اردبیل
دانلود » بررسی تطبیقی جایگاه مالکیت معنوی در قوانین و مقررات کشور و تجارت جهانی  -  نویسنده : رضوان نادری-سردفتر اسناد رسمی 81 اردبیل
دانلود »مفهوم بیع و عیب کالا در فقه اسلام و حقوق ایران  -  نویسنده : ریتا جواهری- دفتریار دوم اسناد رسمی 19 اردبیل